KETONE FOMO = real. Avoid this COMMON MISTAKE on KETO